deleteallitems
Previous Topic  Next Topic 

example:


       form(This, "Tab1", deleteallitems),