setfocus
Previous Topic  Next Topic 

Example:


       myProc(This, "NameList", setfocus(Name, Pos)):-